Kampreglement DHC 2021

Turneringsregler Drammen Håndballcup 2021

I Drammen håndballcup følger vi Norges Håndballforbunds lover og regler. Det betyr at vi benytter spilleregler gjeldende fra 1. juli 2016.

I tillegg benyttes Norges håndballforbunds «Bestemmelser for turneringsarrangement».

Oppsummering av reglene:
- Hjemmelag starter med ryggen mot poengtavle og med avkast.
- Ved draktlikhet må bortelag benytte vikedrakter (eller markeringsvester).
- Time-out benyttes ikke.
- Tiden stoppes normalt ikke ved skader.
- Nedsunken tverrligger benyttes i 11-årsklassen.
- Tiden stoppes ikke når det gis utvisning.

 

Plassering i puljespill og seriespill avgjøres etter NHF’s regler om rekkefølgeberegning(rangering) i serie og puljespill § 9(3) Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik:

 

1. Poeng i innbyrdes kamper.
2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.
3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper.
4. Målforskjell i samtlige kamper.
5. Flest scorede mål i samtlige kamper.

 

I sluttspillet avgjøres uavgjorte kamper med første målet vinner. Loddtrekning om hvem som begynner. Dersom det er målløst etter 2x5 minutter, avgjøres kampen på loddtrekning ved laglederne.

      

§ 85-2   Turneringsreglement

§ 85-2.1   Generelle bestemmelser

 

For turneringer som trenger godkjenning av forbundet - dvs. turneringer der det deltar lag også utenfor arrangørens egen region - skal det oppnevnes en jury til behandling av protester og disiplinærsaker. For slike turneringer skal det også fastsettes et turneringsreglement.

§ 85-2.2 Bekjentgjørelse

Turneringsreglementet fastsettes av arrangøren og skal gjøres kjent for de deltagende lag i god tid før turneringen tar til.

§ 85-2.3 Turneringsreglementets innhold

Turneringsreglementet skal inneholde:

Praktiske bestemmelser for gjennomføring av turneringen.

Bestemmelse om at samtlige deltagende lag før turneringen tar til skal levere arrangøren en skriftlig fortegnelse over sine deltagere (spillere og ledere), og med navn, alder og adresse på minst en voksen leder som er ansvarlig for deltagerens oppførsel under reisen til og fra arrangementsstedet og under oppholdet der. Hvis lagene selv har ordnet med forlegningssted, skal forlegningsstedet oppgis til arrangøren.

Ordensregler, der det bl.a. fremgår at enhver bruk av alkohol i forbindelse med arrangementet - under reise og under oppholdet - er forbudt, og at overtredelse av ordensregler kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere - og evt. funksjonsforbud for ledere - i resterende kamper under arrangementet og bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar osv (jfr. § 84).

Turneringer i aldersbestemte klasser skal avvikles med de aldersgrenser som gjelder for sesongen
(1. mai - 30. april).

Det er lov å låne inntil to(2) spillere innen samme avdeling, men tre(3) spillere mellom ulik nivå.

De tre spillerne kan ikke være på banen til samme tid.

 

§ 85-2.4 NHFs rettigheter

NHF kan kreve å få oversendt turneringsreglement, også før et arrangement godkjennes.

§ 85-3 Bestemmelser om jury for turneringen

§ 85-3.1 Oppnevning

Turneringsjuryen oppnevnes av arrangøren og skal bestå av 3 eller 5 medlemmer. Juryen skal bestå av en representant for arrangøren, som i alminnelighet skal være juryens leder, og representanter for de deltagende lag. En klubb kan bare ha én representant blant jurymedlemmer.

§ 85-3.2 Juryens oppgaver

Den oppnevnte jury skal behandle og avgjøre:

Protester som forekommer under turneringen:

Protest på tilfeller inntruffet under en kamp må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement og skriftlig bekreftes til Hovedsekretariatet senest 15 minutter etter at kampen er slutt.

Andre protester må nedlegges skriftlig til Hovedsekretariatet senest 30 minutter etter at det forhold det protesteres på er konstatert.

Rapporter fra dommere eller andre, om overtredelse av ordensregler eller andre bestemmelser for turneringen, eller rapporter om usømmelig opptreden i forbindelse med turneringen, selv om den ikke er spesielt nevnt i ordensreglene.

Juryen skal tre sammen straks protesten/bekreftelsen eller rapporten er mottatt og fatte sin avgjørelse så hurtig som en forsvarlig saksbehandling gjør det mulig. Alle parter skal gis anledning til å forklare seg for juryen. Juryen skal meddele sin avgjørelse til sakens parter straks avgjørelsen er fattet.

 

Sammensetning av juryen er beskrevet nedenfor § 85-3.6.

§ 85-3.3 Protestgebyr

Størrelsen av evt. protestgebyr fastsettes av arrangøren og er i Drammen håndballcup på Kr 1.000,-

§ 85-3.4 Juryens avgjørelser

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

§ 85-3.5 Juryens rettigheter og plikter

I protestsaker må juryen fatte sine avgjørelser innenfor rammen av gjeldende bestemmelser (NHFs lov, NHFs kampreglement, spilleregler og reglement for turneringen).

 

I disiplinærsaker (overtredelse av ordensregler etc.) kan juryen bare fatte avgjørelser som har virkning under selve turneringen og oppholdet i forbindelse med den - f.eks. ilegge spilleforbud for lag eller enkelte spillere - eller funksjonsforbud for ledere - for de resterende kamper under arrangementet, bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar osv. Kopi av avgjørelsen sendes gjennom arrangøren til NHF.

Utelukkelse idømt i turneringer godkjent av NHF, medfører automatisk spille- og funksjonsforbud i turneringen inntil saken er behandlet av juryen.

 

Hvis juryen finner overtredelsen så alvorlig at den bør medføre ytterligere reaksjon, sendes saken (med juryens avgjørelse og innstilling, bilagt skriftlig forklaring av sakens parter) til den region vedkommende tilhører eller til NHFs Domskomite for videre behandling og avgjørelse. NHFs Domskomite kan overlate behandlingen av saken til den region vedkommende tilhører.

§ 85-3.6 Regionenes rettigheter

En region kan kreve ovenstående bestemmelser gjort gjeldende også for turneringsarrangementer som bare trenger godkjenning av vedkommende region.

 

 JURY i Drammen Håndballcup 2021:

Juryen for Drammen Håndballcup 2021 har følgende sammensetning inntil representanter fra øvrige klubber er valgt (for å imøtekomme krav i § 85-3.1):

 

- Juryformann: Thea Hajum Utvik (styreleder Konnerud IL), mobil: 904 10 415

- Jurymedlem 1: Espen Falla (Konnerud IL), mobil 948 69 021

- Varamedlem 2: Anita Søberg (HK-72 Sande), mobil: 970 88 328

- Varamedlem 2: (Navn kommer), mobil: xxxxxxx

 

Diverse regler og informasjon

Klister

I klassene til og med J/G 14 år skal det spilles uten bruk av klister. Forbudet gjelder alle former for klister. Brudd på denne regelen vil medføre reaksjoner.

 

Spillere

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht Norges Håndballforbund.

I cupen er det er tillatt med de dispensasjonene ett lag eventuelt normalt har fra egen krets. Det er klubben/laget med dispensasjonen som plikter å informere motstanderlaget om dette før hver kamp og ikke arrangørens ansvar. Kopi av dispensasjonene kan fås ved henvendelse til turneringsledelsen.

 

Drammen håndballcup oppfordrer alle lag til å følge Norges Håndballforbunds veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og Fair Play.

Dispensasjonene et lag har, må sendes turneringsledelsen innen frist for påmelding av laget. Det blir ikke behandlet dispensasjoner under turneringen og dispensjoner som tas med til turneringen, godtas ikke.

For alle klassene i turneringen kan det maksimalt være 16 spillere på hver kamp, men flere i troppen.

Protester

Eventuelle protester i en kamp må meldes muntlig til kampsekretariatet umiddelbart etter kampslutt. Skriftlig protest inkludert gebyr leveres hovedsekretariatet i Drammenshallen senest 15 minutter etter kampslutt.  I hall med 1 eller 2 spilleflater, leveres skriftlig protest til kampsekretariatet som videreformidler denne.

 

Andre protester må leveres skriftlig til turneringsjuryens leder senest 30 minutter etter at det forhold det protesteres på er konstatert. Protestgebyr er fastsatt til kr. 1.000,- og innbetales sammen med den skriftlige protesten til hovedsekretariatet. Protesten behandles ikke uten innbetalt gebyr. Gebyret blir returnert om protesten tas til følge.

 

Juryens avgjørelse er endelig